Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra.

Normativa Tècnica

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programes per a Arquitectura, Enginyeria i Construcció

En català

En castellano

Em português

En français

Normativa de caràcter general
   Ordenació del territori i urbanisme
   Barreres físiques i accessibilitat
   Medi ambient i activitats classificades
   Recepció de materials
0 Actuacions prèvies
A Condicionament del terreny
C Fonamentacions
E Estructures
F Façanes i particions
L Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
H Acabaments i ajudes
M Ferms i paviments urbans
I Instal·lacions
N Aïllaments e impermeabilitzacions
T Equipament urbà
Q Cobertes
R Revestiments i extradossats
S Senyalització i equipament
U Urbanització interior de la parcel·la
G Gestió de residus
X Control de qualitat i assaigs
Y Seguretat i salut
YC Sistemes de protecció col·lectiva
YI Equips de protecció individual
YM Medicina preventiva i primers auxilis
YP Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar
YS Senyalització provisional d'obres
Z Rehabilitació energètica
Suggeriments

Normativa nacional.

YI

SEGURETAT I SALUT

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL


 

Utilización de equipos de protección individual

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 12 de junio de 1997

FONT:

El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Madrid integra la seva col·lecció de Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra en el Generador de Preus de la Construcció de CYPE Ingenier

Correcció d'errors:

Completat per:

 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

FONT:

El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Madrid integra la seva col·lecció de Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra en el Generador de Preus de la Construcció de CYPE Ingenier

Completat per:

 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

FONT:

El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Madrid integra la seva col·lecció de Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra en el Generador de Preus de la Construcció de CYPE Ingenier

Modificat per:

 

Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual

Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

B.O.E.: 8 de diciembre de 2021

FONT:

El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Madrid integra la seva col·lecció de Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra en el Generador de Preus de la Construcció de CYPE Ingenier