Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra.

Normativa Tècnica

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programes per a Arquitectura, Enginyeria i Construcció

En català

En castellano

Em português

En français

Normativa de caràcter general
   Ordenació del territori i urbanisme
   Barreres físiques i accessibilitat
   Medi ambient i activitats classificades
   Recepció de materials
0 Actuacions prèvies
A Condicionament del terreny
C Fonamentacions
E Estructures
F Façanes i particions
L Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
H Acabaments i ajudes
M Ferms i paviments urbans
I Instal·lacions
N Aïllaments e impermeabilitzacions
T Equipament urbà
Q Cobertes
R Revestiments i extradossats
S Senyalització i equipament
U Urbanització interior de la parcel·la
UA Clavegueram
UC Aparcaments
UD Pistes esportives
UI Il·luminació exterior
UR Reg
UP Piscines
US Depuració d'aigües residuals domèstiques
UV Tancaments exteriors
UX Paviments exteriors
UM Mobiliari urbà
UH Obra civil complementària
UF Seccions de ferm
UN Contencions
UY Reparacions
UT Proteccions i senyalització
G Gestió de residus
X Control de qualitat i assaigs
Y Seguretat i salut
Z Rehabilitació energètica
Suggeriments