Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra.

Normativa Tècnica

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programes per a Arquitectura, Enginyeria i Construcció

Em português

En français

Normativa de caràcter general
   Ordenació del territori i urbanisme
   Barreres físiques i accessibilitat
   Medi ambient i activitats classificades
   Recepció de materials
0 Actuacions prèvies
A Condicionament del terreny
C Fonamentacions
E Estructures
F Façanes i particions
L Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
H Acabaments i ajudes
M Ferms i paviments urbans
I Instal·lacions
N Aïllaments e impermeabilitzacions
T Equipament urbà
Q Cobertes
R Revestiments i extradossats
S Senyalització i equipament
U Urbanització interior de la parcel·la
G Gestió de residus
X Control de qualitat i assaigs
Y Seguretat i salut
Z Rehabilitació energètica
Suggeriments

Normativa nacional.

MEDI AMBIENT I ACTIVITATS CLASSIFICADES


 

Normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas

Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 30 de diciembre de 1995

FONT:

El Consell Andalús de Col·legis Oficials d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació integra la seva col·lecció de Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra e

Desenvolupant per:

 

Real Decreto de desarrollo del Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre

Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.

B.O.E.: 29 de marzo de 1996

FONT:

El Consell Andalús de Col·legis Oficials d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació integra la seva col·lecció de Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra e


 

Ley de aguas

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, del Ministerio de Medio Ambiente.

B.O.E.: 24 de julio de 2001

Texto consolidado. Última modificación: 26 de diciembre de 2013

FONT:

El Consell Andalús de Col·legis Oficials d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació integra la seva col·lecció de Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra e

Modificat per:

 

Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular

Ley 7/2022, de 8 de abril, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 9 de abril de 2022

FONT:

El Consell Andalús de Col·legis Oficials d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació integra la seva col·lecció de Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra e

Modificat per:

 

Medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania

Real Decreto Ley 6/2022, de 29 de marzo, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 30 de marzo de 2022

FONT:

El Consell Andalús de Col·legis Oficials d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació integra la seva col·lecció de Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra e

Modificat per:


 

Regulación de las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de marzo de 2002

FONT:

El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Madrid integra la seva col·lecció de Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra en el Generador de Preus de la Construcció de CYPE Ingenier

Modificada per:

 

Modificación del Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero

Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de mayo de 2006

FONT:

El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Madrid integra la seva col·lecció de Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra en el Generador de Preus de la Construcció de CYPE Ingenier


 

Ley del Ruido

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 18 de noviembre de 2003

FONT:

El Consell Andalús de Col·legis Oficials d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació integra la seva col·lecció de Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra e

Desenvolupat per:

 

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 17 de diciembre de 2005

Modificado por la Disposición final primera del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 23 de octubre de 2007

FONT:

El Consell Andalús de Col·legis Oficials d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació integra la seva col·lecció de Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra e

Desenvolupat per:

 

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 23 de octubre de 2007

FONT:

El Consell Andalús de Col·legis Oficials d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació integra la seva col·lecció de Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra e

Modificada per:

Modificada per:

 

Modificación del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre

Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 26 de julio de 2012

FONT:

El Consell Andalús de Col·legis Oficials d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació integra la seva col·lecció de Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra e

Modificada per:

 

Orden por la que se modifica el anexo III del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental

Orden PCM/542/2021, de 31 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

B.O.E.: 3 de junio de 2021

FONT:

El Consell Andalús de Col·legis Oficials d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació integra la seva col·lecció de Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra e

Modificada per:

 

Orden por la que se modifica el anexo II del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental

Orden PCM/80/2022, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

B.O.E.: 10 de febrero de 2022

FONT:

El Consell Andalús de Col·legis Oficials d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació integra la seva col·lecció de Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra e


 

Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 16 de noviembre de 2007

Texto consolidado. Última modificación: 22 de septiembre de 2015

FONT:

El Consell Andalús de Col·legis Oficials d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació integra la seva col·lecció de Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra e


 

Ley de evaluación ambiental

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 11 de diciembre de 2013

Texto consolidado. Última modificación: 2 de marzo de 2015

FONT:

El Consell Andalús de Col·legis Oficials d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació integra la seva col·lecció de Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra e

Modificada per:

 

Medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania

Real Decreto Ley 6/2022, de 29 de marzo, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 30 de marzo de 2022

FONT:

El Consell Andalús de Col·legis Oficials d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació integra la seva col·lecció de Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra e


 

Ley de prevención, calidad y control ambiental en la Comunitat Valenciana

Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Presidencia de la Generalitat.

D.O.G.V.: 31 de julio de 2014

B.O.E.: 23 de septiembre de 2014

FONT:

El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Madrid integra la seva col·lecció de Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra en el Generador de Preus de la Construcció de CYPE Ingenier


 

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas

Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre.

B.O.E.: 7 de diciembre de 1961

FONT:

El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Madrid integra la seva col·lecció de Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra en el Generador de Preus de la Construcció de CYPE Ingenier

Correcció d'errors:

Completat per:

 

Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas

Orden de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación.

B.O.E.: 2 de abril de 1963

FONT:

El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Madrid integra la seva col·lecció de Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra en el Generador de Preus de la Construcció de CYPE Ingenier

Derogats el segon paràgraf de l'article 18 i l'annex 2 per:

 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

FONT:

El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Madrid integra la seva col·lecció de Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra en el Generador de Preus de la Construcció de CYPE Ingenier

Derogat, excepte en aquelles comunitats i ciutats autónomes que no tinguin normativa aprobada en la matèria, per:

 

Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 16 de noviembre de 2007

Texto consolidado. Última modificación: 22 de septiembre de 2015

FONT:

El Consell Andalús de Col·legis Oficials d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació integra la seva col·lecció de Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra e