Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra.

Normativa Tècnica

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programes per a Arquitectura, Enginyeria i Construcció

Em português

En français

Normativa de caràcter general
   Ordenació del territori i urbanisme
   Barreres físiques i accessibilitat
   Medi ambient i activitats classificades
   Recepció de materials
0 Actuacions prèvies
A Condicionament del terreny
C Fonamentacions
E Estructures
F Façanes i particions
L Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
H Acabaments i ajudes
M Ferms i paviments urbans
I Instal·lacions
N Aïllaments e impermeabilitzacions
T Equipament urbà
Q Cobertes
R Revestiments i extradossats
S Senyalització i equipament
U Urbanització interior de la parcel·la
G Gestió de residus
X Control de qualitat i assaigs
Y Seguretat i salut
Z Rehabilitació energètica
Suggeriments

Normativa nacional.

ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME


 

Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 27 de junio de 2013

FONT:

El Consell Andalús de Col·legis Oficials d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació integra la seva col·lecció de Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra e

Derogados los artículos 1 a 19, las disposiciones adicionales primera a cuarta, las disposiciones transitorias primera y segunda y las disposiciones finales duodécima y decimoctava por:

 

Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, del Ministerio de Fomento.

B.O.E.: 31 de octubre de 2015

FONT:

El Consell Andalús de Col·legis Oficials d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació integra la seva col·lecció de Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra e


 

Reglamento general de costas

Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

B.O.E.: 11 de octubre de 2014

FONT:

El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Madrid integra la seva col·lecció de Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra en el Generador de Preus de la Construcció de CYPE Ingenier

Modificat per:

 

Real Decreto por el que se modifica el Reglamento general de costas, aprobado por el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre

Real Decreto 668/2022, de 1 de agosto, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

B.O.E.: 2 de agosto de 2022

FONT:

El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Madrid integra la seva col·lecció de Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra en el Generador de Preus de la Construcció de CYPE Ingenier


 

Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, del Ministerio de Fomento.

B.O.E.: 31 de octubre de 2015

FONT:

El Consell Andalús de Col·legis Oficials d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació integra la seva col·lecció de Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra e

Modificada per:


 

Regulación de los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

B.O.E.: 6 de octubre de 2021

FONT:

El Consell Andalús de Col·legis Oficials d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació integra la seva col·lecció de Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra e


 

Texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje

Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad de la Comunitat Valenciana.

D.O.G.V.: 16 de julio de 2021

FONT:

El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Madrid integra la seva col·lecció de Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra en el Generador de Preus de la Construcció de CYPE Ingenier

Modificat per:

 

Decreto Ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje

Decreto Ley 4/2022, de 10 de junio, de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad de la Comunitat Valenciana.

D.O.G.V.: 13 de junio de 2022

FONT:

El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Madrid integra la seva col·lecció de Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra en el Generador de Preus de la Construcció de CYPE Ingenier

Correcció d'errors:

 

Corrección de errores del Decreto Ley 4/2022, de 3 de junio

D.O.G.V.: 15 de junio de 2022

FONT:

El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Madrid integra la seva col·lecció de Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra en el Generador de Preus de la Construcció de CYPE Ingenier