Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra.

Normativa Tècnica

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programes per a Arquitectura, Enginyeria i Construcció

En català

En castellano

Em português

En français

Normativa de caràcter general
   Ordenació del territori i urbanisme
   Barreres físiques i accessibilitat
   Medi ambient i activitats classificades
   Recepció de materials
0 Actuacions prèvies
A Condicionament del terreny
C Fonamentacions
E Estructures
F Façanes i particions
L Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
H Acabaments i ajudes
M Ferms i paviments urbans
I Instal·lacions
N Aïllaments e impermeabilitzacions
T Equipament urbà
Q Cobertes
R Revestiments i extradossats
S Senyalització i equipament
U Urbanització interior de la parcel·la
UA Clavegueram
UC Aparcaments
UD Pistes esportives
UI Il·luminació exterior
UP Piscines
US Depuració d'aigües residuals domèstiques
UV Tancaments exteriors
UX Paviments exteriors
UXE Esplanades, camins i senderes
UXC Continus de formigó
UXF Mescles i regs bituminosos
UXG De rajoles ceràmiques
UXH De rajoles i llosetes de formigó
UXP De pedra natural
UXT De terratzo
UXM De fusta
UF Seccions de ferm
UY Reparacions
G Gestió de residus
X Control de qualitat i assaigs
Y Seguretat i salut
Z Rehabilitació energètica
Suggeriments

Normativa nacional.

NORMATIVAUXC

URBANITZACIÓ INTERIOR DE LA PARCEL·LA

PAVIMENTS EXTERIORS

CONTINUS DE FORMIGÓ


 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 22 de agosto de 2008

FONT:

El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Madrid integra la seva col·lecció de Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra en el Generador de Preus de la Construcció de CYPE Ingenier

Correcció d'errors:

Modificat per:

 

Anulados los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y el anejo 19 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)

Sentencia de 27 de septiembre de 2012 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

B.O.E.: 1 de noviembre de 2012

FONT:

El Consell Andalús de Col·legis Oficials d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació integra la seva col·lecció de Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra e