Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra.

Normativa Tècnica

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programes per a Arquitectura, Enginyeria i Construcció

En català

En castellano

Em português

En français

Normativa de caràcter general
   Ordenació del territori i urbanisme
   Barreres físiques i accessibilitat
   Medi ambient i activitats classificades
   Recepció de materials
0 Actuacions prèvies
A Condicionament del terreny
C Fonamentacions
E Estructures
F Façanes i particions
L Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
H Acabaments i ajudes
M Ferms i paviments urbans
I Instal·lacions
N Aïllaments e impermeabilitzacions
T Equipament urbà
Q Cobertes
R Revestiments i extradossats
S Senyalització i equipament
U Urbanització interior de la parcel·la
G Gestió de residus
GC Tractaments previs dels residus
X Control de qualitat i assaigs
Y Seguretat i salut
Z Rehabilitació energètica
Suggeriments

Normativa nacional.

G

GESTIÓ DE RESIDUS


 

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno.

B.O.E.: 6 de febrero de 1991

FONT:

El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Madrid integra la seva col·lecció de Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra en el Generador de Preus de la Construcció de CYPE Ingenier


 

Ley de envases y residuos de envases

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 25 de abril de 1997

FONT:

El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Madrid integra la seva col·lecció de Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra en el Generador de Preus de la Construcció de CYPE Ingenier


 

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de febrero de 2008

FONT:

El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Madrid integra la seva col·lecció de Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra en el Generador de Preus de la Construcció de CYPE Ingenier


 

Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático.

B.O.E.: 26 de febrero de 2009

FONT:

El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Madrid integra la seva col·lecció de Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra en el Generador de Preus de la Construcció de CYPE Ingenier


 

II Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2008-2015

Anexo 6 de la Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015.

B.O.E.: 26 de febrero de 2009

FONT:

El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Madrid integra la seva col·lecció de Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra en el Generador de Preus de la Construcció de CYPE Ingenier


 

Ley de residuos y suelos contaminados

Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 29 de julio de 2011

Texto consolidado. Última modificación: 7 de abril de 2015

FONT:

El Consell Andalús de Col·legis Oficials d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació integra la seva col·lecció de Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra e


 

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero

Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

B.O.E.: 8 de julio de 2020

FONT:

El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Madrid integra la seva col·lecció de Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra en el Generador de Preus de la Construcció de CYPE Ingenier


 

Decreto por el que se regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción

Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat.

D.O.G.V.: 11 de octubre de 2004

FONT:

El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Madrid integra la seva col·lecció de Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra en el Generador de Preus de la Construcció de CYPE Ingenier


 

Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana 2010

Dirección General para el Cambio Climático.

FONT:

El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Madrid integra la seva col·lecció de Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra en el Generador de Preus de la Construcció de CYPE Ingenier