Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra.

Normativa Tècnica

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programes per a Arquitectura, Enginyeria i Construcció

En català

En castellano

En galego

Normativa de caràcter general
Ordenació del territori i urbanisme
Barreres físiques i accessibilitat
Medi ambient i activitats classificades
Recepció de materials
0 Actuacions prèvies
A Acondicionament del terreny
C Fonamentacions
E Estructures
F Façanes
P Particions
I Instal·lacions
N Aïllaments e impermeabilitzacions
Q Cobertes
R Revestiments
RE Escales
RR Protecció contra incendis
RS Terres i paviments
RT Falsos sostres
S Senyalització i equipament
U Urbanització interior de la parcel·la
G Gestió de residus
X Control de qualitat i assaigs
Y Seguretat i salut
Normativa nacional.

R

REVESTIMENTS


 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego

Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 2 de abril de 2005

FONT:

El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Madrid integra la seva col·lecció de Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra en el Generador de Preus de la Construcció de CYPE Ingenieros.

Modificat per:

 

Modificación del Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo

Real Decreto 110/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 12 de febrero de 2008

FONT:

El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Madrid integra la seva col·lecció de Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra en el Generador de Preus de la Construcció de CYPE Ingenieros.