Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra.

Normativa Tècnica

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programes per a Arquitectura, Enginyeria i Construcció

En català

En castellano

Em português

En français

Normativa de caràcter general
   Ordenació del territori i urbanisme
   Barreres físiques i accessibilitat
   Medi ambient i activitats classificades
   Recepció de materials
0 Actuacions prèvies
A Condicionament del terreny
C Fonamentacions
E Estructures
F Façanes i particions
L Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
H Acabaments i ajudes
M Ferms i paviments urbans
I Instal·lacions
IL Infrastructura de telecomunicacions
IA Audiovisuals
IC Calefacció, climatització i A.C.S.
ICA Aigua calenta
ICH Xemeneies, llars, cuines, cassets insertables i estufes
ICD Combustible líquid
ICC Calderes a gasoil
ICG Calderes a gas
ICI Calderes elèctriques
ICQ Calderes de biomassa
ICJ Calderes a carbó o llenya
ICO Sistemes d'evacuació dels productes de la combustió
ICS Sistemes de conducció d'aigua
ICE Emissors per aigua per a climatització
ICB Captació solar
ICX Dispositius de control centralitzat
ICR Sistemes de conducció d'aire
ICV Unitats centralitzades de climatització
ICF Unitats no autònomes per a climatització
ICT Unitats de tractament d'aire (climatitzadores)
ICN Unitats autònomes de climatització
IE Elèctriques
IF Fontaneria
IG Gas
II Il·luminació
IO Contra incendis
IP Protecció enfront el llamp
IS Evacuació d'aigües
IT Transport
IU Urbanes
N Aïllaments e impermeabilitzacions
T Equipament urbà
Q Cobertes
R Revestiments i extradossats
S Senyalització i equipament
U Urbanització interior de la parcel·la
G Gestió de residus
X Control de qualitat i assaigs
Y Seguretat i salut
Z Rehabilitació energètica
Suggeriments

Normativa nacional.

NORMATIVAICE

INSTAL·LACIONS

CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ I A.C.S.

EMISSORS PER AIGUA PER A CLIMATITZACIÓ


 

DB-HR Protección frente al ruido

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HR.

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Corrección de errores.

B.O.E.: 20 de diciembre de 2007

FONT:

El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Madrid integra la seva col·lecció de Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra en el Generador de Preus de la Construcció de CYPE Ingenier

Modificat per:

Completat per:

 

Guía de aplicación del DB HR Protección frente al ruido

Ministerio de Vivienda y Ministerio de Ciencia e Innovación.

1 de agosto de 2009

FONT:

El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Madrid integra la seva col·lecció de Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra en el Generador de Preus de la Construcció de CYPE Ingenier


 

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

B.O.E.: 2 de septiembre de 2015

FONT:

El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Madrid integra la seva col·lecció de Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra en el Generador de Preus de la Construcció de CYPE Ingenier


 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.

B.O.E.: 18 de julio de 2003

FONT:

El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Madrid integra la seva col·lecció de Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra en el Generador de Preus de la Construcció de CYPE Ingenier