Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra.

Normativa Tècnica

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programes per a Arquitectura, Enginyeria i Construcció

En català

En castellano

En galego

Normativa de caràcter general
Ordenació del territori i urbanisme
Barreres físiques i accessibilitat
Medi ambient i activitats classificades
Recepció de materials
0 Actuacions prèvies
A Acondicionament del terreny
C Fonamentacions
E Estructures
F Façanes
P Particions
I Instal·lacions
IL Infrastructura de telecomunicacions
IA Audiovisuals
IC Calefacció, climatització i A.C.S.
IE Elèctriques
IF Fontaneria
IG Gas
II Il·luminació
IO Contra incendis
IP Protecció enfront el llamp
IS Salubritat
ISA Sistemes d'elevació
ISB Baixants
ISD Derivacions individuals
ISS Col·lectors suspesos
ISH Ventilació híbrida per a habitatges
ISM Ventilació mecànica per a habitatges
ISN Ventilació natural
ISK Ventilació addicional especifica en cuina per a habitatges
ISV Conductes d'admissió i extracció per a ventilació
ISG Ventilació mecànica per garatges
IT Transport
N Aïllaments e impermeabilitzacions
Q Cobertes
R Revestiments
S Senyalització i equipament
U Urbanització interior de la parcel·la
G Gestió de residus
X Control de qualitat i assaigs
Y Seguretat i salut
Normativa nacional.

IS

INSTAL·LACIONS

SALUBRITAT


 

DB HS Salubridad

Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Corrección de errores.

B.O.E.: 25 de enero de 2008

FONT:

El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Madrid integra la seva col·lecció de Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra en el Generador de Preus de la Construcció de CYPE Ingenieros.