Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra.

Normativa Tècnica

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programes per a Arquitectura, Enginyeria i Construcció

En català

En castellano

En galego

Normativa de caràcter general
Ordenació del territori i urbanisme
Barreres físiques i accessibilitat
Medi ambient i activitats classificades
Recepció de materials
0 Actuacions prèvies
A Acondicionament del terreny
C Fonamentacions
E Estructures
F Façanes
P Particions
I Instal·lacions
IL Infrastructura de telecomunicacions
IA Audiovisuals
IC Calefacció, climatització i A.C.S.
IE Elèctriques
IF Fontaneria
IG Gas
IGD Dipòsits
IGA Connexions de servei
IGI Instal·lació interior
IGW Elements
II Il·luminació
IO Contra incendis
IP Protecció enfront el llamp
IS Salubritat
IT Transport
N Aïllaments e impermeabilitzacions
Q Cobertes
R Revestiments
S Senyalització i equipament
U Urbanització interior de la parcel·la
G Gestió de residus
X Control de qualitat i assaigs
Y Seguretat i salut
Normativa nacional.

IG

INSTAL·LACIONS

GAS 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 011

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 4 de septiembre de 2006

FONT:

El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Madrid integra la seva col·lecció de Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra en el Generador de Preus de la Construcció de CYPE Ingenieros.