Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra.

Normativa Tècnica

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programes per a Arquitectura, Enginyeria i Construcció

En català

En castellano

En galego

Normativa de caràcter general
Ordenació del territori i urbanisme
Barreres físiques i accessibilitat
Medi ambient i activitats classificades
Recepció de materials
0 Actuacions prèvies
A Acondicionament del terreny
C Fonamentacions
E Estructures
F Façanes
P Particions
I Instal·lacions
IL Infrastructura de telecomunicacions
IA Audiovisuals
IC Calefacció, climatització i A.C.S.
ICA Aigua calenta
ICH Xemeneies, llars, cuines, cassets insertables i estufes
ICD Combustible líquid
ICC Calderes a gasoil
ICG Calderes a gas
ICI Calderes elèctriques
ICQ Calderes de biomasa
ICJ Calderes a carbó o llenya
ICO Sistemes d'evacuació dels productes de la combustió
ICS Sistemes de conducció d'aigua
ICE Emissors per aigua per a climatització
ICB Captació solar
ICX Dispositius de control centralitzat
ICR Sistemes de conducció d'aire
ICV Unitats centralitzades de climatització
ICF Unitats no autònomes per a climatització
ICT Unitats de tractament d'aire (climatitzadores)
ICN Unitats autònomes de climatització
IE Elèctriques
IF Fontaneria
IG Gas
II Il·luminació
IO Contra incendis
IP Protecció enfront el llamp
IS Salubritat
IT Transport
N Aïllaments e impermeabilitzacions
Q Cobertes
R Revestiments
S Senyalització i equipament
U Urbanització interior de la parcel·la
G Gestió de residus
X Control de qualitat i assaigs
Y Seguretat i salut
Normativa nacional.

IC

INSTAL·LACIONS

CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ I A.C.S.


 

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones técnicas (IT)

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 29 de agosto de 2007

FONT:

El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Madrid integra la seva col·lecció de Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra en el Generador de Preus de la Construcció de CYPE Ingenieros.

Correcció d'errors:

Modificat per:

 

Modificación del Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio

Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de diciembre de 2009

FONT:

El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Madrid integra la seva col·lecció de Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra en el Generador de Preus de la Construcció de CYPE Ingenieros.

Modificat per: